Diensten

3D Laserscanning

Accurate opmetingen van gebouwen worden best  zo gedetailleerd mogelijk opgemeten. Door middel van een 3 D laserscanner worden er 1 000 000 punten per seconden gemeten. Door de hoeveelheid aan data die wordt verzameld kunnen er gedetailleerde plannen worden opgemaakt van complexe gebouwen. De data kan worden omgezet in 2D cadplannen of 3D modellen. De data kan ook worden gebruikt voor diverse analyses. Scheefstanden van muren, vlakheid van vloeren, ontwerpen vergelijken met bestaande toestanden, … Bij elke opdracht bekijken we wat de beste werkmethode is en wegen we een 3D opmeting af tegen een klassieke landmeetkundige opmeting. Om u als klant de beste oplossing te kunnen bieden.

Enkele voorbeelden:

Advies en begeleiding

De landmeter-expert is een dienstverlener en heeft ook een adviserende functie. Door de nodige juridische en stedenbouwkundige expertise te combineren met kennis van de lokale vastgoedmarkt kan GRONDIG u correct en volledig adviseren. Dit begint met een grondige analyse van de huidige situatie.

Wij zijn in geen geval vastgoedmakelaars en verrichten geen commerciële activiteiten. Dit om onze onpartijdigheid te bewaren en het risico op gemengde belangen te minimaliseren. De landmeter-expert is per slot van rekening een vrij beroeper.

Afpalingen

Afpalingen zijn exclusief voorbehouden aan landmeter-experten. Een afpaling slaat niet enkel op het fysiek plaatsen van een grenssteen maar op alle handelingen die een grondeigendom identificeren. Het fysiek afpalen van percelen gebeurt meestal na de opmeting of verkaveling om de eigendomsgrenzen van percelen zichtbaar te maken door middel van het plaatsen van merkpunten, meestal zijn dit grenspalen.

Ook kan er een proces-verbaal van afpaling worden opgemaakt naar aanleiding van een opgelost geschil rond de eigendomsgrenzen. GRONDIG treedt in deze zaken diplomatisch op als onpartijdige expert. De eigendomsgrens zal altijd worden bepaald op basis van een voorafgaand grensonderzoek gestaafd door de nodige juridische documenten. Dergelijke papieren zoektochten zijn essentieel en dienen op een deskundige manier te worden gevoerd.

Opmetingen

Dit zijn alle meetkundige verrichtingen om uw onroerend goed nauwkeurig en gedetailleerd in kaart te brengen. Het resultaat is afhankelijk van de opdracht en wordt in lambert-coördinaten afgeleverd (nationaal coördinaten systeem). Opmetingen zijn bedoeld om de bestaande toestand weer te geven. Deze plannen zijn vaak de basis voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingen en delingen.

Hedendaagse apparatuur maakt het mogelijk grote opmetingen efficiënt en nauwkeurig uit te voeren.

Muurovername

Art. 661 Burgerlijk Wetboek
“Iedere eigenaar van een erf dat paalt aan een muur heeft ook het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken, mits hij aan de eigenaar van de muur de helft vergoedt van zijn waarde ofwel de helft van de waarde van het gedeelte dat hij gemeen wil maken en de helft van de waarde van de grond waarop de muur is gebouwd.”

De waarde van de muur en de grond wordt bepaald op het tijdstip wanneer de mede-eigendom wordt verkregen, dus niet op het tijdstip wanneer de muur werd opgetrokken. GRONDIG zorgt voor een PV van muurovername. Hiervoor dient de over te nemen muur te worden opgemeten en onderzocht. Om op basis van het borderel der eenheidsprijzen tot een waarde van de muur te komen. Deze waarde houdt rekening met de slijtage ofwel de vetusteit.

De muurovername is een exclusieve activiteit voor de landmeter-expert. Aangezien het een handeling is die een grondeigendom identificeert.

Projecten op maat

Hoewel elk project een project op maat is, kunnen toch bijzondere situaties zich aanmelden. Dit kan te maken hebben met de omvang van het project, de oplevertermijn of andere uitzonderlijke omstandigheden. Voor alle opdrachten is een duidelijke omschrijving en goede communicatie noodzakelijk.

Ook grotere opdrachten kunnen worden aangenomen. Indien nodig zal GRONDIG beroep doen op zijn netwerk.GRONDIG blijft wel het aanspreekpunt en behartigd uw belangen. Omdat elke opdracht op maat is varieert het ereloon in functie van de geleverde prestatie.

Voor beide opdrachten is een goede materiaalkennis, constructietechniek en oog voor detail noodzakelijk voor een goed resultaat.

Waardebepalingen

Een waardering van uw vastgoed kan voor u van belang zijn omwille van verschillende redenen. Een vooraf duidelijk gedefinieerde opdracht zal zorgen voor een het vereiste maatwerk. De waarde van een vastgoed zal altijd worden berekend op basis van vergelijkingspunten en op basis van constructiewaardes. Het waarderen van vastgoed is echter geen exacte wetenschap. Ervaring en kennis van de lokale markt is van essentieel belang. De landmeter-expert is als vrij beroeper met zijn technische en juridische kennis de ideale figuur voor een onafhankelijk waardeverslag.

De landmeters-experten die in het kantoor tewerkgesteld zijn hebben het charter voor kwalitatieve schattingen ondertekend en handelen hiernaar. Hierdoor zijn de experten opgenomen op de VLABEL lijst en bevoegd voor het opmaken van verslagen die kunnen dienen voor de aangifte van een nalatenschap.

http://belastingen.vlaanderen.be/waardering-van-de-activa-en-van-de-passiva
http://belastingen.vlaanderen.be/tolerantie-erfbelasting-meerwaarde-onroerend-goed

Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is de ideale bescherming van uw vastgoed. Dergelijke beschrijving kan worden opgemaakt bij de intrede van huur. De actuele staat van de woning wordt vastgelegd om achteraf discussies te vermijden over welke schade al dan niet aanwezig was. Een accuraat en nauwkeurig gedocumenteerde verslag met foto’s en een beschrijving zijn van belang bij eventuele discussies. Daarnaast kan een plaatsbeschrijving gewenst zijn bij grote werken in de nabijheid van uw vastgoed. Hier zal een plaatsbeschrijving dure verzekeringsdiscussies en expertises kunnen vermijden.

In beide gevallen is de kwaliteit van de plaatsbeschrijving van essentieel belang bij latere discussies. Hoewel het vaak door verhuurders, makelaars en aannemers wordt afgedaan als een formaliteit. Laat u daarom bijstaan door een onafhankelijk expert ter zake.